Shooto - The Way of Shooto 4: Like a Tiger, Like a Dragon


Shooto - The Way of Shooto 4: Like a Tiger, Like a Dragon - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 19, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Rambaa Somdet vs. Hiroyuki Abe
Rambaa Somdet
WINNER
Hiroyuki Abe
Taiki Tsuchiya vs. Issei Tamura
Taiki Tsuchiya
WINNER
Issei Tamura
Koetsu Okazaki vs. Tetsu Suzuki
Koetsu Okazaki
WINNER
Tetsu Suzuki
Kenichiro Togashi vs. Jani Lax
Kenichiro Togashi
WINNER
Jani Lax
Tenkei Oda vs. Matteus Lahdesmaki
Tenkei Oda
WINNER
Matteus Lahdesmaki
Shin Kochiwa vs. Koshi Matsumoto
Shin Kochiwa
WINNER
Koshi Matsumoto
Daisuke Hoshino vs. Kunio Nakajima
Daisuke Hoshino
WINNER
Kunio Nakajima
Hiroshige Tanaka vs. Takayoshi Ono
Hiroshige Tanaka
WINNER
Takayoshi Ono
Akira Okada vs. Munehiro Kin
Akira Okada
Munehiro Kin
Tadaaki Yamamoto vs. Jun Nabeshima
Tadaaki Yamamoto
WINNER
Jun Nabeshima