Black Dragon vs. Red Devil Club Match


Black Dragon vs. Red Devil Club Match - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 20, 2005 in Nizhniy Novgorod, Nizhniy Novgorod RUS


Nikolay Tanin vs. Maxim Kuptsov
Nikolay Tanin
WINNER
Maxim Kuptsov
Ubaidula Chopolaev vs. Alexander Arsenov
Ubaidula Chopolaev
WINNER
Alexander Arsenov
Arsen Abdulaev vs. Abdulatip Abdulatipov
Arsen Abdulaev
WINNER
Abdulatip Abdulatipov
Baga Agaev vs. Alexei Bogoslovskiy
Baga Agaev
WINNER
Alexei Bogoslovskiy