Pancrase: 2000 Neo-Blood Tournament, Round 2


Pancrase: 2000 Neo-Blood Tournament, Round 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 27, 2000 in Osaka, JPN


Mitsuyoshi Sano vs. Massive Ichi
Mitsuyoshi Sano
WINNER
Massive Ichi
Eiji Ishikawa vs. Hikaru Sato
Eiji Ishikawa
WINNER
Hikaru Sato
Yoshiki Takahashi vs. Masutatsu Yano
Yoshiki Takahashi
WINNER
Masutatsu Yano
Yuji Hoshino vs. Daisuke Watanabe
Yuji Hoshino
WINNER
Daisuke Watanabe