DEEP: DEEP X


DEEP: DEEP X - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 16, 2007 in Shinjuku, Shinjuku JPN


Miku Matsumoto vs. Misaki Takimoto
Miku Matsumoto
WINNER
Misaki Takimoto
Yoshisuke Kitada vs. Tomohiko Hori
Yoshisuke Kitada
WINNER
Tomohiko Hori
Yuki Inoue vs. Takaaki Aoki
Yuki Inoue
WINNER
Takaaki Aoki
Sojiro Ohrui vs. Geovani Pereira
Sojiro Ohrui
WINNER
Geovani Pereira
Yuki Ito vs. Masakazu Kuramochi
Yuki Ito
WINNER
Masakazu Kuramochi
Ippo Watanuki vs. Tomoya Miyashita
Ippo Watanuki
Tomoya Miyashita
Takashi Otsuka vs. Motomare Takahashi
Takashi Otsuka
WINNER
Motomare Takahashi
Yoshitomo Watanabe vs. Tetsuya Yoshida
Yoshitomo Watanabe
WINNER
Tetsuya Yoshida
Hiroaki Kashiwabara vs. Shingo Matsuda
Hiroaki Kashiwabara
WINNER
Shingo Matsuda
Shigeyuki Uchiyama vs. Kota Ishibashi
Shigeyuki Uchiyama
WINNER
Kota Ishibashi
Yutaka Kobayashi vs. Yoshinari Asano
Yutaka Kobayashi
WINNER
Yoshinari Asano
Seiji Otsuka vs. Taro Shimazaki
Seiji Otsuka
WINNER
Taro Shimazaki
Bancho Kawanako vs. Satoru Nito
Bancho Kawanako
WINNER
Satoru Nito