Shooto: Grapplingman 5


Shooto: Grapplingman 5 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 14, 2006 in , Hiroshima JPN


Tatsuro Kamei vs. Hiroki Imashiro
Tatsuro Kamei
WINNER
Hiroki Imashiro
Kazuhiro Ito vs. Yasuo Niki
Kazuhiro Ito
WINNER
Yasuo Niki
Kazuya Satamoto vs. Ryuji Nagano
Kazuya Satamoto
WINNER
Ryuji Nagano
Takumi Ota vs. Nobodai Sakano
Takumi Ota
WINNER
Nobodai Sakano
Shinji Sasaki vs. Hiroshi Shiba
Shinji Sasaki
WINNER
Hiroshi Shiba
Yoshifumi Dogaki vs. Hirofumi Hara
Yoshifumi Dogaki
WINNER
Hirofumi Hara
Keisuke Sakai vs. Hirosumi Sugiura
Keisuke Sakai
WINNER
Hirosumi Sugiura
Takeshi Okada vs. Tetsuya Akihisa
Takeshi Okada
WINNER
Tetsuya Akihisa