Shooto - Gig Tokyo 17


Shooto - Gig Tokyo 17 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 19, 2014 in Tokyo, Tokyo JPN


Naohiro Mizuno vs. Keita Ishibashi  
Naohiro Mizuno
Keita Ishibashi
WINNER 
Hiroaki Fujita vs. Kazuhide Shirota
Hiroaki Fujita
Kazuhide Shirota
Yutaka Saito vs. Mitsuhiro Toma
Yutaka Saito
WINNER
Mitsuhiro Toma
Kota Onojima vs. Yosuke Ebihara
Kota Onojima
WINNER
Yosuke Ebihara
Masaaki Sugawara vs. Hiroshi Roppongi
Masaaki Sugawara
WINNER
Hiroshi Roppongi
Kiyoshi Kitamura vs. Ryo Okada
Kiyoshi Kitamura
Ryo Okada
WINNER
Hiroaki Shishino vs. Tomoaki Ota
Hiroaki Shishino
Tomoaki Ota
Ryuta Umishita vs. Tomoya Hirakawa
Ryuta Umishita
Tomoya Hirakawa
WINNER
Yuki Shimizu vs. Taison Naito
Yuki Shimizu
Taison Naito
WINNER
Takashi Nakayama vs. Shunsuke Hayashizaki
Takashi Nakayama
WINNER
Shunsuke Hayashizaki