Professional Shooto Japan 2008

Mar 21, 2008 12:00 AM
Tokyo, Tokyo JPN


Yuji Inoue vs. Kyotaro Nakao
Yuji Inoue
WINNER
Kyotaro Nakao
Katsuya Murofushi vs. Kenichi Sawada
Katsuya Murofushi
WINNER
Kenichi Sawada
Shinichi Hanawa vs. Jouji Shimada
Shinichi Hanawa
WINNER
Jouji Shimada
Hiroharu Matsufuji vs. Katsuhisa Akasaki
Hiroharu Matsufuji
WINNER
Katsuhisa Akasaki
Kazuya Satamoto vs. Hiroki Kuga
Kazuya Satamoto
WINNER
Hiroki Kuga
Yoichiro Sato vs. Toru Ishinaka
Yoichiro Sato
WINNER
Toru Ishinaka