ZST: The Battle Field 10


ZST: The Battle Field 10 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 10, 2006 in Tokyo, JPN


Nobutatsu Suzuki vs. Kenji Nagai
Nobutatsu Suzuki
WINNER
Kenji Nagai
Takefumi Hanai vs. Landon Piercey
Takefumi Hanai
WINNER
Landon Piercey
Shinya Sato vs. Hiroshi Oyaizu
Shinya Sato
Hiroshi Oyaizu
Sergei Grecicho vs. Masahiro Oishi
Sergei Grecicho
WINNER
Masahiro Oishi
Kentaro Imaizumi vs. Wataru Inatsu
Kentaro Imaizumi
Wataru Inatsu