Shooto - Gig North 3


Shooto - Gig North 3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 22, 2008 in , Hokkaido JPN


Takuya Mori vs. Junji Ikoma
Takuya Mori
Junji Ikoma
Tatsuya Yamamoto vs. Tatsuya Yamamoto
Tatsuya Yamamoto
Tatsuya Yamamoto
Hidekazu Asakura vs. Taro Kusano
Hidekazu Asakura
Taro Kusano
Michiyuki Ishibashi vs. Tsuneo Kimura
Michiyuki Ishibashi
Tsuneo Kimura
Yoshiki Noguchi vs. Junpei Chikano
Yoshiki Noguchi
Junpei Chikano
Takeshi Sato vs. Atsushi Mochiduki
Takeshi Sato
Atsushi Mochiduki
Takashi Nikuni vs. Toshiaki Hayasaka
Takashi Nikuni
Toshiaki Hayasaka