Pancrase: Spirit 4


Pancrase: Spirit 4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 11, 2002 in Osaka, JPN


Yoshiro Maeda vs. Mikio Takeuchi
Yoshiro Maeda
Mikio Takeuchi
Yoshitomi Mishima vs. Masao Ando
Yoshitomi Mishima
WINNER
Masao Ando
Hikaru Sato vs. Takaku Fuke
Hikaru Sato
WINNER
Takaku Fuke
Satoru Kitaoka vs. Kenji Arai
Satoru Kitaoka
WINNER
Kenji Arai
Keiichiro Yamamiya vs. Ichiro Kanai
Keiichiro Yamamiya
WINNER
Ichiro Kanai
Kengo Watanabe vs. Tomohiko Hashimoto
Kengo Watanabe
WINNER
Tomohiko Hashimoto
Eiji Ishikawa vs. Osami Shibuya
Eiji Ishikawa
WINNER
Osami Shibuya
Akihiro Gono vs. Kosei Kubota
Akihiro Gono
WINNER
Kosei Kubota