Shooto - Border Season 3: Roaring Thunder


Shooto - Border Season 3: Roaring Thunder - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 4, 2011 in Osaka, Osaka JPN


Kentaro Watanabe vs. Kosuke Suzuki
Kentaro Watanabe
WINNER
Kosuke Suzuki
Hiroshi Osato vs. Yuki Nishigo
Hiroshi Osato
WINNER
Yuki Nishigo
Yuya Shibata vs. Susumu Kitajima
Yuya Shibata
WINNER
Susumu Kitajima
Akihito Sasao vs. Itsuki Hiruma
Akihito Sasao
WINNER
Itsuki Hiruma
Takahiro Kohori vs. Toshio Mitani
Takahiro Kohori
WINNER
Toshio Mitani
Teruto Ishihara vs. Kenji Yamamoto
Teruto Ishihara
WINNER
Kenji Yamamoto
Masayoshi Kato vs. Takehiro Harusaki
Masayoshi Kato
WINNER
Takehiro Harusaki