Pancrase: 2004 Brave Tour 12


Pancrase: 2004 Brave Tour 12 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 21, 2004 in Tokyo, JPN


Asaki Honda vs. Shinsuke Shoji
Asaki Honda
Shinsuke Shoji
Mitsuo Matsumoto vs. Tomoya Miyashita
Mitsuo Matsumoto
WINNER
Tomoya Miyashita
Miki Shida vs. Atsushi Yamamoto
Miki Shida
WINNER
Atsushi Yamamoto
Eiji Ishikawa vs. Yuichi Nakanishi
Eiji Ishikawa
WINNER
Yuichi Nakanishi
Yoshiro Maeda vs. Minoru Tsuiki
Yoshiro Maeda
WINNER
Minoru Tsuiki
Hisae Watanabe vs. Hisako Watanabe
Hisae Watanabe
WINNER
Hisako Watanabe
James Lee vs. Kengo Watanabe
James Lee
WINNER
Kengo Watanabe
Hidehiko Hasegawa vs. Hidetaka Monma
Hidehiko Hasegawa
WINNER
Hidetaka Monma
Kestutis Arbocius vs. Daisuke Watanabe
Kestutis Arbocius
WINNER
Daisuke Watanabe