Pancrase - Passion Tour 11


Pancrase - Passion Tour 11 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 5, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Ryo Kawamura vs. Yuji Sakuragi  
Ryo Kawamura
Yuji Sakuragi
Rikuhei Fujii vs. Yuki Kondo  
Rikuhei Fujii
WINNER 
Yuki Kondo
Kiyotaka Shimizu vs. Mitsuhisa Sunabe  
Kiyotaka Shimizu
Mitsuhisa Sunabe
Tomonari Kanomata vs. Kenji Arai
Tomonari Kanomata
WINNER
Kenji Arai
Masahiro Toryu vs. Keiichiro Yamamiya
Masahiro Toryu
WINNER
Keiichiro Yamamiya
Koji Oishi vs. Katsuhiko Nagata
Koji Oishi
Katsuhiko Nagata
Tomomi Sunaba vs. Akiko Naito
Tomomi Sunaba
WINNER
Akiko Naito
Seiki Ryo vs. Daisuke Watanabe
Seiki Ryo
WINNER
Daisuke Watanabe
Takenori Sato vs. Shingo Suzuki
Takenori Sato
WINNER
Shingo Suzuki