Shooto: Back to Our Roots 2


Shooto: Back to Our Roots 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 16, 2007 in Tokyo, Tokyo JPN


Kazuya Tamura vs. Kousuke Eda
Kazuya Tamura
Kousuke Eda
Tatsuya Yamamoto vs. Katsuya Murofushi
Tatsuya Yamamoto
WINNER
Katsuya Murofushi
Yoshitaro Niimi vs. Ivan Musardo
Yoshitaro Niimi
WINNER
Ivan Musardo
Shinya Murofushi vs. Takehiro Ishii
Shinya Murofushi
WINNER
Takehiro Ishii
Masakatsu Ueda vs. So Tazawa
Masakatsu Ueda
WINNER
So Tazawa
Wickey Akiyo vs. Hideki Kadowaki
Wickey Akiyo
WINNER
Hideki Kadowaki
Rumina Sato vs. Augusto Frota
Rumina Sato
WINNER
Augusto Frota
Shinichi Kojima vs. Yasuhiro Urushitani  
Shinichi Kojima
Yasuhiro Urushitani