Daidojuku: Wars 4


Daidojuku: Wars 4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 11, 1997 in Tokyo, JPN


Susumu Yamasaki vs. Jutaro Nakao
Susumu Yamasaki
WINNER
Jutaro Nakao
Akihiro Gono vs. Tsunemichi Nagano
Akihiro Gono
WINNER
Tsunemichi Nagano
Naoki Mori vs. Kyuhei Mikage
Naoki Mori
WINNER
Kyuhei Mikage
Justin Mccully vs. Kenji Akiyama
Justin McCully
Kenji Akiyama