Shooto - Gig Central 20


Shooto - Gig Central 20 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 13, 2010 in Nagoya, Aichi JPN


Yuta Sasaki vs. Shinji Maeguchi
Yuta Sasaki
WINNER
Shinji Maeguchi
Doraku Mori vs. Tomohiko Yoshida
Doraku Mori
WINNER
Tomohiko Yoshida
Takeshi Kasugai vs. Hidetaka Naka
Takeshi Kasugai
WINNER
Hidetaka Naka
Kenya Kato vs. Toshio Mitani
Kenya Kato
WINNER
Toshio Mitani
Hirosumi Sugiura vs. Makoto Maeda
Hirosumi Sugiura
WINNER
Makoto Maeda
Takahiro Kajita vs. Michiyuki Ishibashi
Takahiro Kajita
WINNER
Michiyuki Ishibashi
Hiroyuki Tanaka vs. Yasuhiro Akagi
Hiroyuki Tanaka
Yasuhiro Akagi
Takasuke Kume vs. Akihiro Yamazaki
Takasuke Kume
WINNER
Akihiro Yamazaki
Shinji Sasaki vs. Daisuke Sugie
Shinji Sasaki
WINNER
Daisuke Sugie