Shooto: Shooter's Summer


Shooto: Shooter's Summer - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 14, 2005 in Tokyo, Tokyo JPN


Taisuke Okuno vs. Kintaro
Taisuke Okuno
WINNER
 Kintaro
Akihiro Murayama vs. Yoshinori Ashikawa
Akihiro Murayama
WINNER
Yoshinori Ashikawa
Yoshitaro Niimi vs. Yoshiyuki Yoshida
Yoshitaro Niimi
WINNER
Yoshiyuki Yoshida
Masaaki Sugawara vs. Ryuichi Miki
Masaaki Sugawara
WINNER
Ryuichi Miki
Yuki Inoue vs. Yoshihiro Koyama
Yuki Inoue
Yoshihiro Koyama
Takahiro Hosoi vs. Seiji Otsuka
Takahiro Hosoi
WINNER
Seiji Otsuka
Jin Kazeta vs. Keisuke Yamada
Jin Kazeta
WINNER
Keisuke Yamada