Shooto: Battle Mix 6


Shooto: Battle Mix 6 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 21, 2006 in Sapporo, Hokkaido JPN


Takuya Mori vs. Keisuke Kurata
Takuya Mori
WINNER
Keisuke Kurata
Koji Takeuchi vs. Hidekazu Asakura
Koji Takeuchi
WINNER
Hidekazu Asakura
Atsushi Takeuchi vs. Kenichi Takeda
Atsushi Takeuchi
Kenichi Takeda