Professional Shooting Vol.2


Professional Shooting Vol.2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 29, 1989 in , Tokyo JPN


Tomoyuki Saito vs. Tetsuo Yokoyama
Tomoyuki Saito
Tetsuo Yokoyama
Hidehiko Satake vs. Kazuyuki Itagaki
Hidehiko Satake
WINNER
Kazuyuki Itagaki
Yuki Ito vs. Kenji Kawaguchi
Yuki Ito
Kenji Kawaguchi
Kazuhiro Sakamoto vs. Suguru Shigeno
Kazuhiro Sakamoto
WINNER
Suguru Shigeno
Naoki Sakurada vs. Yuichi Watanabe
Naoki Sakurada
WINNER
Yuichi Watanabe
Yasuto Sekishima vs. Mitsuo Fujikura
Yasuto Sekishima
Mitsuo Fujikura