Shooto - Shooting Disco 10: Twist and Shooto

Sep 20, 2009 7:00 PM
Tokyo, Tokyo JPN


Daisuke Okumiya vs. Keiji Sakuta
Daisuke Okumiya
WINNER
Keiji Sakuta
Keita Kono vs. Yuki Yasunaga
Keita Kono
WINNER
Yuki Yasunaga
Yoshiyuki Takano vs. Tatsuya Nakashima
Yoshiyuki Takano
WINNER
Tatsuya Nakashima
Kenji Hosoya vs. Hiroaki Ijima
Kenji Hosoya
Hiroaki Ijima
Kenta Takagi vs. Hirosumi Sugiura
Kenta Takagi
WINNER
Hirosumi Sugiura
Naohiro Mizuno vs. Takahiro Hosoi
Naohiro Mizuno
Takahiro Hosoi
Katsuya Murofushi vs. Takeshi Sato
Katsuya Murofushi
WINNER
Takeshi Sato
Masaaki Sugawara vs. Hiroyuki Tanaka
Masaaki Sugawara
WINNER
Hiroyuki Tanaka
Yoichiro Sato vs. Yoshitaro Niimi
Yoichiro Sato
WINNER
Yoshitaro Niimi