Pancrase: 2005 Spiral Tour - Neo Blood Tournament Semifinals


Pancrase: 2005 Spiral Tour - Neo Blood Tournament Semifinals - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 5, 2005 in Tokyo, JPN


Shin Katayama vs. Ichiro Kudo
Shin Katayama
Ichiro Kudo
Asuka Ito vs. Seri Saito
Asuka Ito
WINNER
Seri Saito
Tomomi Sunaba vs. Backas Hatori
Tomomi Sunaba
WINNER
Backas Hatori
Katsuhiro Hirata vs. Dj Taiki
Katsuhiro Hirata
DJ Taiki
Takumi Murata vs. Minoru Tsuiki
Takumi Murata
WINNER
Minoru Tsuiki
Manabu Inoue vs. Naoji Fujimoto
Manabu Inoue
WINNER
Naoji Fujimoto
Masaki Yanagisawa vs. Takafumi Shiroma
Masaki Yanagisawa
WINNER
Takafumi Shiroma
Sotaro Yamada vs. Naoki Yoshimura
Sotaro Yamada
WINNER
Naoki Yoshimura
Minoru Chujo vs. Toshiaki Kitada
Minoru Chujo
WINNER
Toshiaki Kitada
Shinsuke Shoji vs. Yohei Ota
Shinsuke Shoji
WINNER
Yohei Ota
Asaki Honda vs. Hirokazu Takamoto
Asaki Honda
WINNER
Hirokazu Takamoto