Pancrase: 2007 Rising Tour


Pancrase: 2007 Rising Tour - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 27, 2007 in , Tokyo JPN


Shoji - vs. Kenji Takeshige
Shoji -
WINNER
Kenji Takeshige
Takuya Wada vs. Sotaro Yamada
Takuya Wada
WINNER
Sotaro Yamada
Miki Shida vs. Manabu Inoue
Miki Shida
WINNER
Manabu Inoue
Choi Hyungsuk vs. Yukio Sakaguchi
Choi Hyungsuk
WINNER
Yukio Sakaguchi
Izuru Takeuchi vs. Daisuke Watanabe
Izuru Takeuchi
WINNER
Daisuke Watanabe
Bryan Rafiq vs. Hikaru Sato
Bryan Rafiq
WINNER
Hikaru Sato
Yoshiro Maeda vs. Danny Batten
Yoshiro Maeda
WINNER
Danny Batten