Shooto: Treasure Hunt 2 Vol.1


Shooto: Treasure Hunt 2 Vol.1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on January 25, 2002 in , Tokyo JPN


Akira Kikuchi vs. Yoichi Fukumoto
Akira Kikuchi
WINNER
Yoichi Fukumoto
Masatoshi Abe vs. Katsuhisa Akasaki
Masatoshi Abe
WINNER
Katsuhisa Akasaki
Akitoshi Tamura vs. Jin Kazeta
Akitoshi Tamura
Jin Kazeta
Koutetsu Boku vs. Takuhito Hida
Koutetsu Boku
WINNER
Takuhito Hida
Junji Ikoma vs. Toshiteru Ishii
Junji Ikoma
WINNER
Toshiteru Ishii
Takayuki Ohkouchi vs. Mitsuo Matsumoto
Takayuki Ohkouchi
WINNER
Mitsuo Matsumoto
Kohei Yasumi vs. Henry Matamoros
Kohei Yasumi
WINNER
Henry Matamoros