Deep: 13th Impact


Deep: 13th Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on January 22, 2004 in Tokyo, JPN


Masutatsu Yano vs. Takayuki Oba
Masutatsu Yano
Takayuki Oba
Tashiro Nishiuchi vs. Tomoyuki Fukami
Tashiro Nishiuchi
WINNER
Tomoyuki Fukami
Jun Ishii vs. Tadahiro Hosaka
Jun Ishii
WINNER
Tadahiro Hosaka
Kyosuke Sasaki vs. Yoshinori Kawakami
Kyosuke Sasaki
WINNER
Yoshinori Kawakami
Ryuta Sakurai vs. Tetsuya Onose
Ryuta Sakurai
WINNER
Tetsuya Onose
Hidetaka Monma vs. Seichi Ikemoto
Hidetaka Monma
WINNER
Seichi Ikemoto
Satoko Shinashi vs. Naoko Omuro
Satoko Shinashi
WINNER
Naoko Omuro
Yasuhito Namekawa vs. Yusuke Imamura
Yasuhito Namekawa
WINNER
Yusuke Imamura
Ryo Chonan vs. Daijiro Matsui
Ryo Chonan
WINNER
Daijiro Matsui