Deep - Osaka Impact


Deep - Osaka Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 29, 2012 in Osaka, Osaka JPN


Seichi Ikemoto vs. Yuki Ito
Seichi Ikemoto
WINNER
Yuki Ito
Young Choi vs. Yusuke Sakashita
Young Choi
WINNER
Yusuke Sakashita
Jutaro Nakao vs. Doo Jae Jung
Jutaro Nakao
WINNER
Doo Jae Jung
Yuka Tsuji vs. Hyo Kyung Song
Yuka Tsuji
WINNER
Hyo Kyung Song
Jae Eun Yoon vs. Seigo Mizuguchi
Jae Eun Yoon
WINNER
Seigo Mizuguchi
Isao Terada vs. Taro Kusano
Isao Terada
Taro Kusano
Toshihiro Shimizu vs. Yoshiyuki Katahira
Toshihiro Shimizu
Yoshiyuki Katahira
Yuya Shibata vs. Hirotaka Himeno
Yuya Shibata
WINNER
Hirotaka Himeno
Makoto Kamaya vs. Gil Woo Lee
Makoto Kamaya
WINNER
Gil Woo Lee
Koji Nakamura vs. Yusuke Tsunoda
Koji Nakamura
WINNER
Yusuke Tsunoda
Nobuhiro Yoshitake vs. Harushige Shinokawa
Nobuhiro Yoshitake
WINNER
Harushige Shinokawa
Katsuyoshi Beppu vs. Jun Osawa
Katsuyoshi Beppu
WINNER
Jun Osawa
Sho Nonaka vs. Fumihito Shintaku
Sho Nonaka
WINNER
Fumihito Shintaku
Ryuichiro Sumimura vs. Yuta Nakamura
Ryuichiro Sumimura
WINNER
Yuta Nakamura
Kintaro vs. Tetsuhiro Asada
 Kintaro
WINNER
Tetsuhiro Asada
Akinori Iwamoto vs. William Da Silva
Akinori Iwamoto
WINNER
William da Silva
Hiroyuki Mori vs. Toji Ueno
Hiroyuki Mori
WINNER
Toji Ueno
Yuki Yamazaki vs. Anaconda Anaconda
Yuki Yamazaki
WINNER
Anaconda Anaconda