Professional Shooto JAPAN 2007


Professional Shooto JAPAN 2007 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 30, 2007 in Tokyo, Tokyo JPN


Hideru Inoue vs. Hiroshi Sakamoto
Hideru Inoue
WINNER
Hiroshi Sakamoto
Hiroki Sato vs. Tsuneyoshi Kashimura
Hiroki Sato
WINNER
Tsuneyoshi Kashimura
Hiroyuki Abe vs. Noboru Tahara
Hiroyuki Abe
WINNER
Noboru Tahara
Hiromasa Ougikubo vs. Satoru Ota
Hiromasa Ougikubo
WINNER
Satoru Ota
Katsuya Murofushi vs. Tomohiko Yoshida
Katsuya Murofushi
WINNER
Tomohiko Yoshida
Takeshi Sato vs. Katsuhisa Akasaki
Takeshi Sato
WINNER
Katsuhisa Akasaki
Sakae Kasuya vs. Daisuke Matsumoto
Sakae Kasuya
WINNER
Daisuke Matsumoto
Ryuichi Miki vs. Shinichi Hanawa
Ryuichi Miki
WINNER
Shinichi Hanawa