Greatest Common Multiple - Cage Force 12


Greatest Common Multiple - Cage Force 12 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 12, 2009 in Tokyo, Tokyo JPN


Katsunori Tsuda vs. Yoji Saito
Katsunori Tsuda
WINNER
Yoji Saito
Kazuki Tokutome vs. Arata Fujimoto
Kazuki Tokutome
WINNER
Arata Fujimoto
Daisuke Teramoto vs. Yusuke Yachi
Daisuke Teramoto
WINNER
Yusuke Yachi
Suberu Yoshikawa vs. Tokuei Masaki
Suberu Yoshikawa
WINNER
Tokuei Masaki
Kyoko Takabayashi vs. Akiko Naito
Kyoko Takabayashi
WINNER
Akiko Naito
Masato Kobayashi vs. Daisuke Sugishima
Masato Kobayashi
WINNER
Daisuke Sugishima
Yoshihiro Matsunaga vs. Hirokazu Nishimura
Yoshihiro Matsunaga
WINNER
Hirokazu Nishimura
Wataru Takahashi vs. Randleman Ichikawan
Wataru Takahashi
WINNER
Randleman Ichikawan
Yasunori Kanehara vs. Hiroki Kuga
Yasunori Kanehara
WINNER
Hiroki Kuga
Wataru Miki vs. Tomonori Tamaguchi
Wataru Miki
WINNER
Tomonori Tamaguchi
Kuniyoshi Hironaka vs. Yoshihiro Koyama
Kuniyoshi Hironaka
WINNER
Yoshihiro Koyama