Shooto: Las Grandes Viajes 5


Shooto: Las Grandes Viajes 5 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 29, 1998 in , Tokyo JPN


Hiroyuki Kojima vs. Shogun Kawakatsu
Hiroyuki Kojima
WINNER
Shogun Kawakatsu
Jin Akimoto vs. Masaru Gokita
Jin Akimoto
WINNER
Masaru Gokita
Kazumichi Takada vs. Takenori Ito
Kazumichi Takada
Takenori Ito
Tetsuji Kato vs. Alex Cook
Tetsuji Kato
WINNER
Alex Cook
Ricardo Botelho vs. Joel Gerson
Ricardo Botelho
WINNER
Joel Gerson
Noboru Asahi vs. Trent Bekis
Noboru Asahi
WINNER
Trent Bekis
Erik Paulson vs. Masanori Suda  
Erik Paulson
WINNER 
Masanori Suda