Pancrase: 2008 Shining Tour 6


Pancrase: 2008 Shining Tour 6 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 27, 2008 in , Tokyo JPN


Yuki Kondo vs. Ryuji Ohori
Yuki Kondo
WINNER
Ryuji Ohori
Kenji Arai vs. Manabu Inoue
Kenji Arai
WINNER
Manabu Inoue
Steve Magdaleno vs. Hiroki Aoki
Steve Magdaleno
WINNER
Hiroki Aoki
Yuichi Ikari vs. Eriya Matsuda
Yuichi Ikari
WINNER
Eriya Matsuda
Masahiro Toryu vs. Tomoyoshi Iwamiya
Masahiro Toryu
WINNER
Tomoyoshi Iwamiya
Seiya Kawahara vs. Kentaro Imaizumi
Seiya Kawahara
WINNER
Kentaro Imaizumi
Hirotoshi Saito vs. Yasutomo Tanaka
Hirotoshi Saito
WINNER
Yasutomo Tanaka
Isao Hirose vs. Takuya Eizumi
Isao Hirose
WINNER
Takuya Eizumi
Shunichi Shimizu vs. Junro Kuhoda
Shunichi Shimizu
WINNER
Junro Kuhoda
Takuma Ishii vs. Tomohiro Adaniya
Takuma Ishii
WINNER
Tomohiro Adaniya
Shigetomo Takahashi vs. Yuichi Inafuku
Shigetomo Takahashi
WINNER
Yuichi Inafuku
Shingo Suzuki vs. Kenji Narita
Shingo Suzuki
WINNER
Kenji Narita
Maximo Blanco vs. Yuki Yashima
Maximo Blanco
Yuki Yashima