Pancrase - Passion Tour 6


Pancrase - Passion Tour 6 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 4, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Yuki Kondo vs. Yuji Hisamatsu  
Yuki Kondo
Yuji Hisamatsu
Kiyotaka Shimizu vs. Isao Hirose  
Kiyotaka Shimizu
WINNER 
Isao Hirose
Isao Kobayashi vs. Tomoyoshi Iwamiya
Isao Kobayashi
Tomoyoshi Iwamiya
Tashiro Akai vs. Ho-leung Kim
Tashiro Akai
WINNER
Ho-Leung Kim
Keitaro Maeda vs. Kim Seok-mo
Keitaro Maeda
WINNER
Kim Seok-Mo
Yuta Nakamura vs. Kosei Kubota
Yuta Nakamura
WINNER
Kosei Kubota
Ryo Saito vs. Yoshiyuki Ishikawa
Ryo Saito
WINNER
Yoshiyuki Ishikawa