Greatest Common Multiple: Demolition 4


Greatest Common Multiple: Demolition 4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 9, 2003 in Yokohama, JPN


Chikara Sato vs. Nariatsu Iwasaki
Chikara Sato
WINNER
Nariatsu Iwasaki
Satoshi Nishino vs. Tomoya Miyashita
Satoshi Nishino
WINNER
Tomoya Miyashita
Yoshinori Kawakami vs. Kazuhiro Inoue
Yoshinori Kawakami
WINNER
Kazuhiro Inoue
Kenji Osawa vs. Kouki Sato
Kenji Osawa
WINNER
Kouki Sato
Naoki Seki vs. Koji Gyatovichian
Naoki Seki
WINNER
Koji Gyatovichian
Ichiro Kanai vs. Akira Nitagai
Ichiro Kanai
WINNER
Akira Nitagai
Nobuyuki Kato vs. Toshio Ishihara
Nobuyuki Kato
WINNER
Toshio Ishihara