Shooto: R.E.A.D. 2000 Shooto(7)


Shooto: R.E.A.D. 2000 Shooto(7) - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 22, 2000 in , Tokyo JPN


Hiroaki Kotani vs. Mitsuo Matsumoto
Hiroaki Kotani
Mitsuo Matsumoto
Katsuya Toida vs. Takeru Ueno
Katsuya Toida
WINNER
Takeru Ueno
Masaki Nishizawa vs. Norio Nishiyama
Masaki Nishizawa
WINNER
Norio Nishiyama
Hiroaki Yoshioka vs. Shuichiro Katsumura
Hiroaki Yoshioka
WINNER
Shuichiro Katsumura
Daiji Takahashi vs. Takeyasu Hirono
Daiji Takahashi
WINNER
Takeyasu Hirono
Tetsuo Katsuta vs. Kazuhiro Inoue
Tetsuo Katsuta
WINNER
Kazuhiro Inoue
Uchu Tatsumi vs. Anthony Hamlett
Uchu Tatsumi
WINNER
Anthony Hamlett