Demolition 12


Demolition 12 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 29, 2012 in Hiroshima, Hiroshima JPN


Koichi Hashimoto vs. Shota Fukii
Koichi Hashimoto
Shota Fukii
Koji Kishimoto vs. Yukitaka Musashi
Koji Kishimoto
WINNER
Yukitaka Musashi
Motohiro Takenawa vs. Kotaro Otsuka
Motohiro Takenawa
WINNER
Kotaro Otsuka
Takuji Kobayashi vs. Tsuyoshi Okada
Takuji Kobayashi
WINNER
Tsuyoshi Okada
Yasuo Nishiyama vs. Tsuguaki Yamazaki
Yasuo Nishiyama
WINNER
Tsuguaki Yamazaki
Takayoshi Motojima vs. Noriyuki Takei
Takayoshi Motojima
WINNER
Noriyuki Takei
Yusuke Yoshida vs. Yutaro Okimoto
Yusuke Yoshida
WINNER
Yutaro Okimoto
Katsuya Horigome vs. Yohei Imayoshi
Katsuya Horigome
WINNER
Yohei Imayoshi
Shohei Hara vs. Kosuke Oshikawa
Shohei Hara
WINNER
Kosuke Oshikawa
Kerehama Christopher Gibbs vs. Susumu Tagashira
Kerehama Christopher Gibbs
WINNER
Susumu Tagashira