Shooto: Gig East Vol.6


Shooto: Gig East Vol.6 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 23, 2001 in , Tokyo JPN


Akira Komatsu vs. Noriyuki Yokoyama
Akira Komatsu
Noriyuki Yokoyama
Kuniyoshi Hironaka vs. Takayuki Ohkouchi
Kuniyoshi Hironaka
WINNER
Takayuki Ohkouchi
Takeshi Yamazaki vs. Daisuke Sugie
Takeshi Yamazaki
WINNER
Daisuke Sugie
Ryota Matsune vs. Daiji Takahashi
Ryota Matsune
WINNER
Daiji Takahashi