Shooto - Grappling Man 10: To-Ra-O


Shooto - Grappling Man 10: To-Ra-O - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 4, 2010 in Okayama, Okayama JPN


Yamato Okada vs. Takashi Murai
Yamato Okada
WINNER
Takashi Murai
Koji Kishimoto vs. Noriyuki Takei
Koji Kishimoto
WINNER
Noriyuki Takei
Tomohiko Yoshida vs. Yoshitaka Aki
Tomohiko Yoshida
WINNER
Yoshitaka Aki
Seiji Akao vs. Yasuo Niki
Seiji Akao
WINNER
Yasuo Niki
Yuki Nishigo vs. Jun Nagasoe
Yuki Nishigo
WINNER
Jun Nagasoe
Tenkei Fujimiya vs. Takumi Ohta
Tenkei Fujimiya
WINNER
Takumi Ohta
Shinji Sasaki vs. Guy Delameau
Shinji Sasaki
WINNER
Guy Delameau