Shooto - Border Season 2: Rhythm


Shooto - Border Season 2: Rhythm - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 15, 2010 in Osaka, Osaka JPN


Masayoshi Kato vs. Doraku Mori
Masayoshi Kato
Doraku Mori
Bunpei Umezono vs. Norio Tokuhisa
Bunpei Umezono
WINNER
Norio Tokuhisa
Kota Shimoishi vs. Yoshinori Takahashi
Kota Shimoishi
WINNER
Yoshinori Takahashi
Ryuichiro Sumimura vs. Naoji Mikoshiba
Ryuichiro Sumimura
WINNER
Naoji Mikoshiba
Tsuneo Kimura vs. Shinji Maeguchi
Tsuneo Kimura
WINNER
Shinji Maeguchi
Kazuya Satamoto vs. Hiroshi Shiba
Kazuya Satamoto
WINNER
Hiroshi Shiba
Masaki Konishi vs. Tomokazu Yuasa
Masaki Konishi
WINNER
Tomokazu Yuasa
Junya Kodo vs. Kentaro Watanabe
Junya Kodo
WINNER
Kentaro Watanabe