Pancrase - Changing Tour 6


Pancrase - Changing Tour 6 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 25, 2009 in Tokyo, Tokyo JPN


Yuki Kondo vs. Yuji Hisamatsu
Yuki Kondo
Yuji Hisamatsu
Mitsuhisa Sunabe vs. Isao Hirose  
Mitsuhisa Sunabe
WINNER 
Isao Hirose
Manabu Inoue vs. Masahiro Oishi
Manabu Inoue
WINNER
Masahiro Oishi
Takuya Wada vs. Kengo Ura
Takuya Wada
Kengo Ura
Ichiro Kanai vs. Tenshin Matsumoto
Ichiro Kanai
WINNER
Tenshin Matsumoto
Kenji Arai vs. Tomonari Kanomata
Kenji Arai
Tomonari Kanomata
Tashiro Akai vs. Jin Suk Jung
Tashiro Akai
WINNER
Jin Suk Jung
Shunsuke Inoue vs. Kazuhiro Hamanaka
Shunsuke Inoue
WINNER
Kazuhiro Hamanaka
Seiya Kawahara vs. Ryota Sasaki
Seiya Kawahara
WINNER
Ryota Sasaki
Kiyotaka Shimizu vs. Takuya Eizumi
Kiyotaka Shimizu
WINNER
Takuya Eizumi
Isao Kobayashi vs. Hiroki Aoki
Isao Kobayashi
WINNER
Hiroki Aoki