Shooto - 12th Round


Shooto - 12th Round - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 11, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Wataru Miki vs. Yusuke Yachi
Wataru Miki
Yusuke Yachi
WINNER
Yuta Sasaki vs. Manabu Inoue
Yuta Sasaki
Manabu Inoue
Yuki Shojo vs. Tadaaki Yamamoto
Yuki Shojo
WINNER
Tadaaki Yamamoto
Haruo Ochi vs. Ryuichi Miki
Haruo Ochi
Ryuichi Miki
WINNER
Shinya Murofushi vs. Tatsuya Yamamoto
Shinya Murofushi
WINNER
Tatsuya Yamamoto
Kazuhiro Ito vs. Yuta Nezu
Kazuhiro Ito
Yuta Nezu
WINNER
Daisuke Hoshino vs. Chuji Kato
Daisuke Hoshino
Chuji Kato
WINNER
Takahiro Suzuki vs. Tetsuo Seto
Takahiro Suzuki
WINNER
Tetsuo Seto
Mamoru Uoi vs. Hidekazu Fukushima
Mamoru Uoi
Hidekazu Fukushima
WINNER