Shooto: G-Shooto 4


Shooto: G-Shooto 4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 11, 2005 in Tokyo, JPN


Mika Hayashi vs. Kei Nagayama
Mika Hayashi
WINNER
Kei Nagayama
Yuko vs. Nanako Yamaseki
 Yuko
WINNER
Nanako Yamaseki
Tama Chan vs. Yumiko Sugimoto
Tama Chan
WINNER
Yumiko Sugimoto
Akinori vs. Akiko Inoue
 Akinori
WINNER
Akiko Inoue
Yuki Furudate vs. Masako Yoshida
Yuki Furudate
Masako Yoshida