Shooto : R.E.A.D. 2000 Shooto(9)

Aug 27, 2000 12:00 AM
, Kanagawa JPN


Seichi Ikemoto vs. Hiroshi Tsuruya
Seichi Ikemoto
Hiroshi Tsuruya
Yuji Kusu vs. Takuya Wada
Yuji Kusu
Takuya Wada
Takaharu Murahama vs. Sergei Bytchkov
Takaharu Murahama
WINNER
Sergei Bytchkov
Marcio Feitosa vs. Dokonjonosuke Mishima
Marcio Feitosa
Dokonjonosuke Mishima
Mamoru Yamaguchi vs. Yoshinobu Ohta
Mamoru Yamaguchi
WINNER
Yoshinobu Ohta
Rumina Sato vs. Takuya Kuwabara
Rumina Sato
WINNER
Takuya Kuwabara
Marcio Barbosa vs. Caol Uno
Marcio Barbosa
WINNER
Caol Uno
Alexandre Nogueira vs. Uchu Tatsumi  
Alexandre Nogueira
WINNER 
Uchu Tatsumi