Shooto - Gig Tokyo 10


Shooto - Gig Tokyo 10 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 25, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Kiyotaka Shimizu vs. Masaaki Sugawara
Kiyotaka Shimizu
WINNER
Masaaki Sugawara
Kota Onojima vs. Yuta Nezu
Kota Onojima
WINNER
Yuta Nezu
Yosuke Saruta vs. Yuki Nishigo
Yosuke Saruta
WINNER
Yuki Nishigo
Noboru Tahara vs. Akinobu Watanabe
Noboru Tahara
WINNER
Akinobu Watanabe
Hiroshige Tanaka vs. Yoshifumi Nakamura
Hiroshige Tanaka
WINNER
Yoshifumi Nakamura
Shinya Murofushi vs. Yusei Shimokawa
Shinya Murofushi
WINNER
Yusei Shimokawa
Nobita Naito vs. Tsubasa Fujikawa
Nobita Naito
WINNER
Tsubasa Fujikawa