Greatest Common Multiple - Cage Force 11


Greatest Common Multiple - Cage Force 11 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 27, 2009 in Tokyo, Tokyo JPN


Yusaku Inoue vs. Yusuke Horimoto
Yusaku Inoue
WINNER
Yusuke Horimoto
Masato Kobayashi vs. Nobuo Kawana
Masato Kobayashi
WINNER
Nobuo Kawana
Masayoshi Ichikawa vs. Tomoyuki Miyaji
Masayoshi Ichikawa
WINNER
Tomoyuki Miyaji
Yuta Nakamura vs. Yusuke Sakashita
Yuta Nakamura
WINNER
Yusuke Sakashita
Kubo Teruhiko vs. Keitaro Keitaro
Kubo Teruhiko
WINNER
Keitaro Keitaro
Isao Terada vs. Yuta Nezu
Isao Terada
WINNER
Yuta Nezu
Kozo Urita vs. Abbasov Shahriar
Kozo Urita
WINNER
Abbasov Shahriar
Daiju Takase vs. Syuji Morikawa
Daiju Takase
WINNER
Syuji Morikawa
K-taro Nakamura vs. Tomoyoshi Iwamiya
K-Taro Nakamura
WINNER
Tomoyoshi Iwamiya
Kuniyoshi Hironaka vs. Katsuhiko Nagata
Kuniyoshi Hironaka
WINNER
Katsuhiko Nagata