Shooting Disco 11 Tora, Tora, Tora


Shooting Disco 11 Tora, Tora, Tora - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 27, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Yoshifumi Nakamura vs. Takayuki Hirose
Yoshifumi Nakamura
WINNER
Takayuki Hirose
Jun Nabeshima vs. Takafumi Ato
Jun Nabeshima
WINNER
Takafumi Ato
Keita Ishibashi vs. Hiroaki Ijima
Keita Ishibashi
WINNER
Hiroaki Ijima
Yusaku Inoue vs. Taijiro Izeki
Yusaku Inoue
WINNER
Taijiro Izeki
Hiroshi Osato vs. Akinobu Watanabe
Hiroshi Osato
WINNER
Akinobu Watanabe
Kosuke Kindaichi vs. Kenichiro Marui
Kosuke Kindaichi
WINNER
Kenichiro Marui
Yohei Suzuki vs. Yuji Inoue
Yohei Suzuki
WINNER
Yuji Inoue
Keita Kono vs. Haruo Ochi
Keita Kono
WINNER
Haruo Ochi
Tatsuya Nakashima vs. Yosuke Saruta
Tatsuya Nakashima
WINNER
Yosuke Saruta
Komei Okada vs. Hidenori Nishino
Komei Okada
WINNER
Hidenori Nishino
Junji Ito vs. Hiroaki Yoshioka
Junji Ito
WINNER
Hiroaki Yoshioka