Professional Shooto JAPAN 2004


Professional Shooto JAPAN 2004 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 3, 2004 in , Tokyo JPN


Yushi Shiori vs. Hisaki Hiraishi
Yushi Shiori
WINNER
Hisaki Hiraishi
Hiro vs. Shinichi Hanawa
Hiro
WINNER
Shinichi Hanawa
Tomonari Kanomata vs. Takayuki Okouchi
Tomonari Kanomata
WINNER
Takayuki Okouchi
Takeshi Yamazaki vs. Antanas Jazbutis
Takeshi Yamazaki
WINNER
Antanas Jazbutis
Rumina Sato vs. Erikas Petraitis
Rumina Sato
WINNER
Erikas Petraitis
Takaharu Murahama vs. Kenichiro Togashi  
Takaharu Murahama
WINNER 
Kenichiro Togashi
Kentaro Imaizumi vs. Jin Akimoto
Kentaro Imaizumi
WINNER
Jin Akimoto
Mamoru Yamaguchi vs. Hiroaki Yoshioka
Mamoru Yamaguchi
WINNER
Hiroaki Yoshioka
Hiroyuki Takaya vs. Stephen Paling Iii
Hiroyuki Takaya
WINNER
Stephen Paling III
Akira Kikuchi vs. Jutaro Nakao
Akira Kikuchi
WINNER
Jutaro Nakao