Shooto: Shooting Star


Shooto: Shooting Star - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 30, 2006 in , Tokyo JPN


Seiji Furukawa vs. Yoshinori Ashikawa
Seiji Furukawa
WINNER
Yoshinori Ashikawa
Jyoji Shimada vs. Yosuke Ebihara
Jyoji Shimada
WINNER
Yosuke Ebihara
Sakae Kasuya vs. Tomonori Taniguchi
Sakae Kasuya
WINNER
Tomonori Taniguchi
Ryuichi Miki vs. Suguru Inoue
Ryuichi Miki
Suguru Inoue
Yoshitaro Niimi vs. Akihiro Yamazaki
Yoshitaro Niimi
Akihiro Yamazaki
Akiyo Nishiura vs. Yuji Inoue
Akiyo Nishiura
WINNER
Yuji Inoue
Masaaki Sugawara vs. Hayato Sato
Masaaki Sugawara
WINNER
Hayato Sato
Tetsu Suzuki vs. Takahiro Hosoi
Tetsu Suzuki
WINNER
Takahiro Hosoi
Taisuke Okuno vs. Mateus Nechio
Taisuke Okuno
WINNER
Mateus Nechio