Shooto - Gig Tokyo 4


Shooto - Gig Tokyo 4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 24, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Akira Okada vs. Hideto Kondo
Akira Okada
WINNER
Hideto Kondo
Atsushi Mochizuki vs. Hiroyuki Shida
Atsushi Mochizuki
WINNER
Hiroyuki Shida
Yoshinori Takahashi vs. Keiji Sakuta
Yoshinori Takahashi
WINNER
Keiji Sakuta
Yuki Yasunaga vs. Satoru Enomoto
Yuki Yasunaga
WINNER
Satoru Enomoto
Kota Shimoishi vs. Daisuke Hoshino
Kota Shimoishi
WINNER
Daisuke Hoshino
Masumi Tozawa vs. Yusuke Honma
Masumi Tozawa
WINNER
Yusuke Honma
Jin Akimoto vs. Kenji Hosoya
Jin Akimoto
WINNER
Kenji Hosoya
Toshimichi Akagi vs. Nozomi Otsuka
Toshimichi Akagi
WINNER
Nozomi Otsuka
Takuya Mori vs. Yusei Shimokawa
Takuya Mori
WINNER
Yusei Shimokawa
Fumihiro Kitahara vs. Masaaki Sugawara
Fumihiro Kitahara
WINNER
Masaaki Sugawara