Shooto : Wanna Shooto 2004


Shooto : Wanna Shooto 2004 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 12, 2004 in , Tokyo JPN


Shinichi Kojima vs. Toshimichi Akagi
Shinichi Kojima
Toshimichi Akagi
Yusuke Endo vs. Seiki Uchimura
Yusuke Endo
WINNER
Seiki Uchimura
Takeshi Inoue vs. Hayate Usui
Takeshi Inoue
WINNER
Hayate Usui
Kenji Osawa vs. Seiji Otsuka
Kenji Osawa
WINNER
Seiji Otsuka
Daiji Takahashi vs. Hiro
Daiji Takahashi
WINNER
Hiro
Danilo Cherman vs. Takeshi Yamazaki
Danilo Cherman
WINNER
Takeshi Yamazaki
Jani Lax vs. Kohei Yasumi
Jani Lax
WINNER
Kohei Yasumi
Justin Bruckman vs. Yoichi Fukumoto
Justin Bruckman
WINNER
Yoichi Fukumoto
Mitsuhiro Ishida vs. Daisuke Sugie
Mitsuhiro Ishida
WINNER
Daisuke Sugie
Ryota Matsune vs. Kentaro Imaizumi  
Ryota Matsune
WINNER 
Kentaro Imaizumi