Professional Shooto JAPAN 2006


Professional Shooto JAPAN 2006 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 8, 2006 in , Tokyo JPN


Mitsuhiro Takeda vs. Seiji Furukawa
Mitsuhiro Takeda
WINNER
Seiji Furukawa
Teruyuki Matsumoto vs. Atsushi Asano
Teruyuki Matsumoto
WINNER
Atsushi Asano
Shinji Sasaki vs. Ishibashi Aroi
Shinji Sasaki
WINNER
Ishibashi Aroi
Yuki Shojo vs. Takeshi Okada
Yuki Shojo
WINNER
Takeshi Okada
Fanjin Son vs. Eiji Murayama
Fanjin Son
WINNER
Eiji Murayama
Akitoshi Tamura vs. Sakae Kasuya
Akitoshi Tamura
WINNER
Sakae Kasuya
Ganjo Tentsuku vs. Kohei Yasumi
Ganjo Tentsuku
WINNER
Kohei Yasumi
Yasuhiro Urushitani vs. Daiji Takahashi
Yasuhiro Urushitani
WINNER
Daiji Takahashi
Shinichi Kojima vs. Yusei Shimokawa
Shinichi Kojima
WINNER
Yusei Shimokawa
Shikou Yamashita vs. Grazhvydas Smailis  
Shikou Yamashita
WINNER 
Grazhvydas Smailis
Mamoru Yamaguchi vs. Erikas Suslovas
Mamoru Yamaguchi
WINNER
Erikas Suslovas