ZST: The Battle Field 11


ZST: The Battle Field 11 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 23, 2006 in Tokyo, JPN


Kenichi Ito vs. Emerson Azuma
Kenichi Ito
Emerson Azuma
Kenji Nagai vs. Hiroshi Oyaizu
Kenji Nagai
WINNER
Hiroshi Oyaizu
Nobutatsu Suzuki vs. Petras Markevicius
Nobutatsu Suzuki
Petras Markevicius
Masayuki Okude vs. Hiroyuki Ito
Masayuki Okude
Hiroyuki Ito
Kentaro Imaizumi vs. Shuichiro Katsumura
Kentaro Imaizumi
Shuichiro Katsumura
Naoyuki Kotani vs. Erikas Petraitis
Naoyuki Kotani
WINNER
Erikas Petraitis