Deep: 21st Impact


Deep: 21st Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 28, 2005 in Tokyo, JPN


Naoki Seki vs. Yutaro Miyamoto
Naoki Seki
WINNER
Yutaro Miyamoto
Hirohide Fujinuma vs. Wataru Takahashi
Hirohide Fujinuma
WINNER
Wataru Takahashi
Ryuji Ohori vs. Yuya Shirai
Ryuji Ohori
WINNER
Yuya Shirai
Ryuichi Murata vs. Ryuhei Sato
Ryuichi Murata
WINNER
Ryuhei Sato
Milton Vieira vs. Hiroki Nagaoka
Milton Vieira
WINNER
Hiroki Nagaoka
Cristiano Kaminishi vs. Takahiro Oba
Cristiano Kaminishi
WINNER
Takahiro Oba
Yasuhito Namekawa vs. Jong Hyuk Moon
Yasuhito Namekawa
WINNER
Jong Hyuk Moon
Muangfahlek Kiatwichkien vs. Atsuhiro Tsuboi
Muangfahlek Kiatwichkien
WINNER
Atsuhiro Tsuboi
Mike Brown vs. Takeshi Yamazaki
Mike Brown
WINNER
Takeshi Yamazaki
Masakazu Imanari vs. Fabio Mello
Masakazu Imanari
WINNER
Fabio Mello
Yoshiro Maeda vs. Tomomi Iwama
Yoshiro Maeda
WINNER
Tomomi Iwama